Kategoriarkiv: Industriell risk

Kvalitet i brandtekniska analyser

Jag och Håkan Frantizich på Brandteknik har ett gemensamt projekt som nu tagit ordentlig fart. Vi ska skriva en kvalitetsmanual för brandtekniska analyser vid svenska kärntekniska anläggningar. Arbetet görs på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten med finansiering av NBSG – Nationella brandsäkerhetsgruppen.

 

Brandanalysen är en av de säkerhetsanalyser som ska utföras i kärntekniska anläggningar. Analyserna kan t.ex. handla om hur skydd av strukturer, system och komponenter kan lösas med hjälp av andra lösningar och metoder än de som vanligen används. Ofta används avancerade beräkningar med t.ex. CFD modeller för att verifiera säkerheten och för att kunna granska om den brandtekniska verifieringen uppfyller de krav som kan ställas behövs verktyg som gör detta möjligt.

Målsättningen med projektet är att utveckla en kvalitetsmanual som både utförare och granskare kan använda vid brandtekniska analyser. Syftet med projektet är att underlätta tillståndsgivarens granskning av analyser samt bistå aktörerna med anvisningar och tolkningar av begrepp som hög kvalitet och spårbarhet vid brandteknisk analys. Arbetet avgränsas till att gälla kvalitetssäkring av de brandfysikaliska beräkningarna och fokuserar på kvalitetsaspekter kopplade till FDS.

Resultatet kommer att presenteras i en rapport i början av hösten 2010. Har du idéer och synpunkter så tveka inte att ta kontakt. Precis som i byggprojekt är påverkansmöjligheterna stora tidigt i projekten. Åtminstone om man inte vill dra på sig dyra kostnader…

FM Global datasheets

DATA_sheets 

FM Global har nyligen gjort sina ”data sheets” tillgängliga för oss alla. Faktabladen är ”engineering guidelines” som syftar till att minska risken för egendomskador vid bland annat brand. De baseras på forskning, erfarenhet från skador, konsensus från standardiseringskommittéer, tillverkare m.fl. Efter du registrerat dig på hemsidan har du tillgång till en grym kunskapssamling. Passa på att ladda hem deras specialpaket för arkitekter och ingenjörer där de samlat ihop en minimikollektion anpassad för den tänkta användader (bara 66 dokument).

Dammexplosion i Furulund

Inte långt från mig inträffade under tisdagen en liten dammexplosion i en behållare med aktivit kol. Sydsvenskan rapporterar ”hur behållaren kunde explodera är ännu oklart.” Så oklart är det inte då det i säkerhetsdatabladet för aktivt kol står att risken för dammexplosion bör observeras och att man ska undvika dammbildande hantering. Det räcker med 0.14 g i 1 l luft för att ge brännbar bladning. Antändning kan sedan ske med t.ex. den statisk elektricitet som bildas vid omrörning.

Att hantera farligt gods, eller inte?

Simrishamns hamn står inför ett intressant beslut. Tidigare har man i princip inte hanterat farligt gods och helt plötsligt finns 400 ton ammoniumnitrat i en av hamnens lagerbyggnader. Jag har gjort en förenklad riskutredning som visar att hanteringen sker på ett sätt som är tillfredsställande utifrån de lagar, förordningar och föreskrifter som finns. Nu återstår ett omfattande arbete där organisationen ska ställas om för att kunna hantera brandfarliga ämnen.

Förutom att de har tre ”nya” lagstiftningar att beakta – lag om brandfarliga och explosiva varor, lag om skydd mot olyckor och Seveso-lagstiftningen ska hamnen säkerställa ska fordonsförare ADR-utbildas, föreståndare för brandfarlig vara ska utses och utbildas, handlingsprogram ska utformas mm. Ett omfattande, men spännande arbete som kommer att ställa helt nya krav på organisationen.

Som jag skrev tidigare är ammoniumnitrat normalt sätt ingen brandfarlig produkt, men ämnet har egenskaper som under ogynnsamma förhållanden kan leda till katastrofala olyckor. Explosionen i Toulouse för fem år sedan är ett tydligt exempel på den inneboende faran med hantering av ammoniumnitrat.