Kategoriarkiv: Samhällsplanering

Invallningskanter en trafikfara?


Bild lånad från sydsvenskan.se.

Sydsvenskan skriver om en trafikolycka på Sydöstra vägen i Lund där en bilist som vejde för en motorcykel träffade kantstenen och studsade tillbaka ut i vägbanan och träffade motorcykeln. Dessa höga och tvära kantstenar kritiseras nu utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. En intressant reflektion i sammanhanget är att en hög kant tillsammans med ett avåkningsskydd är riskreducerande åtgärder som ofta rekommenderas utmed transportleder för farligt gods. Dessa åtgärder är effektiva då de säkerställer att både fordon och läckande vätskor stannar kvar på vägbanan. Inte har jag tänkt på att de kan vara trafikfarliga…

Blandad bebyggelse

laboratorium

Jag jobbar just nu med kv. Vätet på Ideonområdet i norra Lund. Här önskar stadsbyggnadskontoret en större blandning av bebyggelse gärna i form av bostäder/studentbostäder för att komplettera det befintliga byggnadsbeståndet bestående mestadels av kontor. Min arbetsuppgift är att göra en kvalitativ riskutredning där jag tittar på de risker som kan påverka människors hälsa och säkerhet. I området finns flertalet företag inriktade på medicinsk forskning och inte minst Kemicentrum.

Mitt stora “problem” är att jag kan hitta flera riskkällor, men att det mesta är väldigt småskaligt. Visserligen innebär brand i ett laboratorie att det troligen kommer produceras en hel del giftiga brandgaser om ämnen såsom acetonitril eller diklormetan är involverade i branden då dessa ger fosgen, klorväte, nitrösa gaser och cyanväte vid upphettning. Några andra störningar som lukt, luftföroreningar eller stoft har inte identifierats.

Vilka rekommendationer ska jag då ge? Dagens Ideon är en stor blandning av kontor och försöksverksamhet. Det finns inget som talar emot att denna blandning inte kan fortsätta, men att det inte går att integrera bostäder eller känsliga verksamheter i området utan närmare eftertanke. Jag har utifrån ett konsekvensbaserat synsätt identifiera områden där riskerna av en brand i kemikaliehanterande verksamhet blir påtagliga och jag tror att dessa områden bör hållas fria från bostäder. Jag gör också skillnad på inomhus- och utomhusvistelse. Vilka riktlinjer som jag kommer presentera lär återstå att se. Förhoppningsvis får jag lite kloka inspel från min samarbetspartner i projektet (Nan Kjellberg vid DGE Mark & Miljö).

Oops, vad hände med bussarna!?!

Bild från hd.se

I förrgår kolliderade två biogasdrivna bussar i Helsingborg. En ganska fjuttig smäll, men sedan gick det desto sämre. Direkt efter kollisionen slog lågor ut från den ena bussens front och allt tyder på att påfyllningsventilen skadats. Branden blev mycket intensiv och inom loppet av någon minut var den fullt utvecklad. Lyckligtvis kom inga människor till skada, men olyckan väcker många frågor och en olycksutredning har initierats.

Jag skrev tidigare om mitt arbete med naturgasutsläpp i bergrum och frågan om gasutströmning har helt plötsligt blivit betydligt mer aktuell än för några dagar sedan. Detta är dock inte bara en fråga om “framtiden”, utan redan idag har vi biogasdrivna bussar som stundtals vistas i inomhusmiljöer (t.ex. på Knutpunkten i Helsingborg). Jag hoppas verkligen att frågan kring risker med övergång från flytande (diesel) till gasformigt bränsle (biogas) har utretts ordentligt av inblandade aktörer, annars lär vi ha ett och annat att fundera på i vår strävan mot mer miljövänliga transporter.

IPS håller seminarium om riskkriterier

samhällsrisk

Intresseföreningen för processäkerhet (IPS) håller den 8 mars ett seminarium om riskkriterier med anledning av att föreningen tagit fram en reviderad version av sin handledning vid val av riskkriterier för kemikaliehanterande industri. Handledningen var varit ute på remiss och nu bjuds berörda in till ett seminarium där bl.a. remissutgåvan ska diskuteras. Jag har fått äran att medverka som föredragshållare och kommer tala under titeln “Riskkriterier i praktiken – exempel från Skåne”. Det blir en hel del fokus på bebyggelseplanering intill transportleder för farligt gods och de erfarenheter som snart 14 år i yrket gett mig.

Workshop i riskanalys & farligt gods

Igår höll jag en workshop i riskanalys och farligt gods för Lunds kommun. Workshopen hade deltagare från flera olika förvaltningar och syftade till att dels öka kunskapen och dessa frågor och dels att ge ökad förståelse för olika förvaltningars roll i sammanhanget. Jag höll låda den mesta av tiden, men fick bra stöd av räddningstjänstens representanter med tänkvärda inlägg. Min presentation gjorde jag för första gången i Prezi och den såg ut så här.

Naturgasterminal i Litauen

Naturgas är hett just nu och jag bistår SSPA med en konsekvensanalys av diverse olycksscenarier i samband med etablering av en ny flytande LNG-terminal i den lituaiska hamnstaden Klaipeda. Projektet innehåller några spännande moment bl.a. ett scenario med utsläpp av flytande naturgas med förångning från vattenytan. Vidare har jag en vild fundering om det är en bra idé att se till att ett eventuellt gasmoln antänds innan det når bebyggelse. På så vis kan vi få en ”kontrollerad” förbränning utan stort skadeutfall, eller!?!