Industriella riskanalyser

collage

Våra myndigheter ställer krav på industriella riskanalyser i flera olika sammanhang, allt från hantering av brandfarliga varor på en drivmedelstation till farlig verksamhet i tillverkningsindustrin. Gemensamt för de lagstiftningar som berör verksamheter som kan orsaka fara för människor, egendom och miljö är att verksamhetsinnehavarna ska ha kännedom verksamhetens risker, samt utföra riskanalyser för att skapa ett beslutsunderlag avseende behov av riskreducerande åtgärder, särskild utrustning och särskild beredskap. De tjänster som jag erbjuder relaterat till industriella riskanalyser  är bland annat:

  • Riskutredning av hantering av brandfarlig vara enligt kraven i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
  • Felträdsanalyser för att identifiera händelser som kan ge upphov till en allvarlig olycka.
  • Händelseträdsanalys för att beskriva möjliga scenarier när en olycka inträffar.
  • Konsekvensberäkningar för olika olycksscenarier som resulterar i explosioner, bränder och kemikalieutsläpp.
  • Kvantitativ riskanalys (QRA) för att beräkna individ- och samhällsrisk för en industriell verksamhet.
  • Riskanalys inom ramen för Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och ”farligt verksamhet” enligt 2 kap 4 §.