Kompetens

Jag är specialiserad på att lösa problem med hjälp av avancerade statistiska och matematiska modeller. De metoder jag använder är transparenta i sin uppbyggnad och vetenskapligt förankrade. Mina viktigaste verktyg är:

MSexcel Microsoft Excel
Excel är det verktyg som jag använder allra mest. Det kan handla om allt från en enkel strålningsberäkning eller samhällsrisken utmed en transportled för farligt gods. Programmet passar utmärkt för de flesta konsekvensberäkningar och statistiska analyser.
RIat_risk @RISK
@RISK är ett tillägg till Excel som gör det möjligt att använda statistiska fördelningar vid beräkning av sannolikheter och konsekvenser. Statistiska fördelningar ersätter de konservativa punktvärden som ofta används och möjliggör en effektiv hantering av variation och osäkerhet. Jag använder @RISK i huvudsak för att beräkna individrisker, men även för kvantitativa riskanalyser avseende utrymningssäkerhet och bärförmåga vid brand.
PYpyrosim Pyrosim
Pyrosim är en utmärkt mjukvara som används för att skapa indatafiler till brandförloppsberäkningar i FDS. Med Pyrosim är det enkelt att rita upp geometerier och beskriva de variabler som behövs för att kunna säkerställa en hög kvalitetet vid användningen av FDS.
FDSlogo Fire Dynamics Simulator (FDS)
Jag har använt Fire Dynamics Simulator (FDS) sedan 2001 och tycker att programmet lämpar sig väl för att titta på transport av brandgaser (rök) i en byggnad. Tillsammans med Pyrosim blir FDS ett tidseffektivt verktyg i den brandtekniska projekteringen.

Riskanalys

Jag är en avancerad användare av diverse riskanalysmetoder och specialiserad på kvantitativa metoder, beslutsanalys och hantering av osäkerheter. Jag har ett stort kunnande inom statistik och beräkning av konsekvenser vid bränder, explosioner och kemikalieutsläpp.

Brandskydd

Min erfarenhet av att ta fram funktionsbaserade brandtekniska lösningar är stor. Jag är specialiserad på användning av riskanalys vid analytisk dimensionering och kunnig inom optimering av brandskydd utifrån risk och kostnad. Jag är en erfaren användare av beräkningsmodeller (inkl CFD) för brandförlopp och utrymning. Jag är auktoriserad brandskyddsprojektör BIV och Professional Member i Society of Fire Protection Engineers.

biv   sfpe

Samhällsplanering

Jag har stor erfarenhet av bedömning av risker för hälsa och säkerhet i samband med fysisk planering och miljökonsekvensbeskrivningar. Jag är mycket erfaren när det gäller riskhantering vid etablering av nya områden intill industrier, transportleder för farligt gods, etc.

Forskning och utveckling

Genom mina forskarstudier och medverkan i flertalet FoU-projekt har jag erfarenhet av bedriva forskning och utveckling för både universitet och industri beträffande riskbaserad brandteknisk analys och olika tekniska system.

Utbildning

2010- Doktorandstudier
Avdelningen för brandteknik och riskhantering, Lunds tekniska högskola
– Forskning avseende skydd av bärande konstruktioner vid brand.
– Kurser i statistik och konstruktionsteknik
1999-2004 Teknisk licentiat
Avdelningen för brandteknik, Lunds tekniska högskola
– Forskning om riskbaserad brandteknisk dimensionering
– Kurser i programmering, statistik, beslutsanalys och modellering av bränder
– Utbildat studenter i riskanalysmetoder
1995-1998 Brandingenjörsexamen
Avdelningen för brandteknik, Lunds tekniska högskola
– Fördjupade studier i både grundläggande och tillämpad brandingenjörsvetenskap samt riskanalystekniker

Publikationer & presentationer

Jag skriver en hel del, både vetenskapliga rapporter och populärvetenskapliga artiklar. Själv tycker jag att publikationer återspeglar min kompetens på ett bra sätt och jag delar gärna med mig av det jag skriver. Utöver det som publiceras håller jag presentationer i olika sammanhang, allt från branschträffar till grundutbildning för blivande ingenjörer. Du hittar mina publikationer och presentationer här.