Byggnadstekniskt brandskydd

Byggnadstekniskt brandskydd handlar om att göra byggnader säkra för människor att vistas i och säkerställa att det finns goda förutsättningar för utrymning. Det handlar också om att skydda egendom och miljö från konsekvenserna av en brand. Projekteringen av det byggnadstekniska brandskyddet styrs av reglerna i  avsnitt 5 av Boverkets byggregler (BBR). Det finns i huvudsak två metoder som kan användas för projektering av en brandskyddet i en byggnad: förenklad resp. analytisk dimensionering.

Förenklad dimensionering följer alla de krav och allmänna råd som finns i byggreglerna. Om det finns anledning att frångå förenklad dimensionering ska projektering ske med analytisk dimensionering, vilket ställer betydligt högre krav på byggherren att visa att brandskyddet uppfyller samhällets krav. Den förenklade dimensioneringen förutsätter att alla krav och allmänna råd som är relevanta för det aktuella objektet följs. Det är inte tillåtet att göra några avsteg eller så kallade tekniska byten, utöver de exempel som anges i BBRs rådstext och i av Boverket utgivna rapporter. Om det ändå görs något tekniskt byte, innebär det direkt att utformningen anses tillhöra den andra kategorin, dvs. analytisk dimensionering, med i vissa fall betydligt högre krav på verifiering.

Beroende på i hur stor grad brandskyddet förändras jämfört med det vid förenklad dimensionering, bör olika omfattande verifieringsmetoder användas för att visa att erforderlig säkerhet är uppnådd. Ett övergripande krav vid analytisk dimensionering är att byggnadens totala brandskydd inte blir sämre än om alla kraven i BBR uppfylls. Nyckelorden i sammanhanget är ”visa” eller ”verifiera”. Det ställs krav på att projektören kan visa att en föreslagen lösning uppfyller samhällets krav på säkerhet, vilket är att en lösning skall medföra lika hög eller högre säkerhet än alla relevanta krav och råd i BBR. Eftersom analytisk dimensionering bygger på att brandsäkerheten skall verifieras behövs kunskap om bland annat syftet med föreskrifterna och lagstiftningen, vilka beräkningsverktyg som är lämpliga i den aktuella situationen och de osäkerheter som påverkar dimensioneringen. Principen för att utföra tekniska byten inom ramen för analytisk dimensionering förklaras i figuren nedan där ett skyddssystem läggs till och ett annat tas bort. Målsättningen är att bibehålla den säkerhetsnivå som förenklad dimensionering resulterar i.

optimering

De tjänster som jag erbjuder relaterat till byggnadstekniskt brandskydd är bland annat:

  • Verifiering av brandskyddets utformning i Br0-byggnader exempelvis höga byggnader (fler än 16 våningsplan), stora köpcentrum eller undermarkanläggningar.
  • Optimering av brandskyddet i en byggnad som försetts med en automatisk vattensprinkleranläggning eller boendesprinkler.
  • Alla former av analytisk dimensionering av en byggnads brandskydd där en flexibel och kostnadseffektiv brandskyddslösning är att önska.
  • Beräkningar av brandförlopp med avseende på spridning av brand och brandgaser.
  • Fristående sakkunnigkontroll av brandskyddet i en byggnad.
  • Tredjepartskontroll av brandskyddsprojektering.
  • Upprättande av brandskyddsdokumentation, vilken utgör ett projekteringsunderlag i samband med nybyggnad eller ändring av byggnad.