Forskning och utveckling

Både brandteknik och riskhantering är unga vetenskaper där det fortfarande finns ett stort behov av forskning och utveckling. För tillverkare kan det handla om att anpassa en produkt eller lösning till gällande regelverk och presentera bevis för att deras lösning är minst lika bra som den lösning som anges i en bestämmelse. För en kommun kan det handla om att hitta ett förhållningssätt till risker och hur hänsyn ska tas till dessa i bebyggelseplaneringen. Vidare finns det ett stort behov av tillämpad forskning som kan brygga mellan forskningen som bedrivs på universitet och högskolor och det behov av praktisk tillämpning som finns ute bland olika aktörer i samhället.

r&d

Forskning och utveckling i mitt område kan finansieras av exempelvis Brandforsk som är statens, försäkringsbranschens och industrins gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av brandforskning. Även MSB finansierar en del forskning, i huvudsak inom riskhanteringsområdet. Det är inte ovanligt att privata aktörer väljer att stödja specifika utvecklingsinitiativ, antingen på egen hand eller i samarbete med sina braschkollegor (t.e.x SBUF). De tjänster som jag erbjuder relaterat till industriella riskanalyser  är bland annat:

  • Utveckling av generella metoder för utförande av riskanalyser eller brandteknisk projektering
  • Utveckling av dimensioneringsanvisningar för specifika brandskyddslösningar (exempelvis skydd av bärande konstruktioner med aktiva system) relaterat till bestämmelser i Boverkets byggregler.
  • Studier av särskilda brandskyddstekniska lösningar (t.ex vattendimma eller boendesprinkler) och hur dessa kan användas vid utformning av brandskyddet i en byggnad.
  • Anpassning av nya byggkoncept (t.ex prefabricerade moduler) och hur dessa sfka utformas för att uppfylla gällande lagar och föreskrifter.
  • Konsekvensutredningar av förändringar i lagstiftning och föreskrifter