Riskhänsyn i samhällsplaneringen

God planering utifrån ett riskperspektiv innebär att kommunen tidigt, dvs. redan i översiktsplaneprocessen, identifierar riskkällor och konflikter utifrån riskaspekter. Kommunen ska också i sin översiktsplan redovisa de miljö och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Detta underlag beaktas sedan i översiktsplanen och i efterföljande detaljplaner vid lokalisering av verksamheter och byggnader/anläggningar till ur risksynpunkt lämpliga platser. Under detaljplaneprocessen avgörs sedan i vad mån särskilda säkerhetshöjande åtgärder krävs för att planområdet ska kunna anses lämpligt för den användning planen anger.

Plan- och bygglagen (2010:900) utgår från att kommunerna i sina planer och beslut från början beaktar sådana risker för hälsa och säkerhet som har samband med markanvändning och bebyggelseutveckling. Otillräcklig hänsyn till säkerhetsaspekter utgör grund för länsstyrelsen att
pröva kommunens beslut om antagande av detaljplaner. Om kommunen inte tillräckligt beaktat säkerhetsfrågor i sin planering ska länsstyrelsen häva kommunens beslut att anta planen.

farligtgods

Wuz arbetar i huvudsak med olycksrisker med ett stort fokus på bebyggelseplanering intill transportleder för farligt gods. När det gäller farligt gods så har Länsstyrelsen i Skåne län de senaste tagit fram två dokument som belyser hur kommuner kan visa riskhänsyn vid planering av bebyggelse intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods:

  1. Riskhantering i detaljplaneprocessen – riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods, Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län, september 2006.
  2. Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods (RIKTSAM), Rapport ”Skåne i utveckling”, 2007:06.

Dessa dokument ger vägledning för hantering av frågorna gällande transport av farligt gods och utgör en bra grund i arbetet med riskanalyser för i huvudsak detaljplaner. De tjänster som jag erbjuder relaterat till riskhänsyn i samhällsplaneringen är bland annat:

  • Riskanalyser enligt RIKTSAM för bebyggelseplanering intill transportleder (väg och järnväg) för farligt gods. Jag kan utföra riskanalyser med olika detaljeringsgrad – från enklare analyser baserade på konsekvensberäkningar till avancerade analyser med beräkning av både individrisk och samhällsrisk.
  • Riskanalyser i samband med förstudier och utredningar vid planering av nya vägar och järnvägar.
  • Riskinventeringar av befintliga områden i samband med förtätning och stadsomvandling.
  • Vägvalsstyrning vid transport av farligt gods.
  • Framtagning av kommunspecifika strategier för bebyggelseplanering och farligt gods.