Utbildningar

Jag skräddarsyr utbildningar för era behov och just nu kan jag erbjuda:

 • Brandsimulering med FDS
 • Riskhantering i samhällsplaneringen

Brandsimulering med FDS

Jag erbjuder specialanpassade kurser till olika kunder om Fire Dynamics Simulator (FDS), Pyrosim och CFD-beräkningar. Alla kurser genomförs på plats hos er och på en tidpunkt som vi kommer överens om.

Ett vanligt upplägg är att utgå från de indata som modellen kräver och presentera vad som är betydelsefullt för att beräkningen ska hålla tillräckligt hög kvalitet. Vi kommer att gå igenom hantering av geometrier, grids samt lägga stor vikt vid beskrivning av själva branden. Ni får också tillgång till några enkla verktyg där man på förhand kan avgöra lämplig gridstorlek, osv. Vidare kommer jag att förse er med många tips som underlättar användandet av modellen. Exempel på sådana tips hittar ni under ”Nyheter” i kategorin ”Fire Dynamics Simulator (FDS)”. Några punkter på kursen kan vara:

 • Introduktion till Fire Dynamics Simulator med genomgång av förbränningsmodell, tillämpningsområden och begränsningar.
 • Modelleringstekniker i samband analytisk dimensionering.
 • Vad gör FDS bra, mindre bra och när är programmet olämpligt?
 • Jobba effektivt med Pyrosim för att skapa indatafiler.
 • Hur kan du kvalitetssäkra indata och kontrollera resultatets trovärdighet?

Jag har arbetat med FDS sedan 2001 och har simulerat brandförlopp i komplicerade byggnader som köpcentra, tunnlar, ljusgårdar, biblioteket, skolor etc. Jag har även arbetat med industriella tillämpningar för att studera brandspridning, lagring, ventilation, etc.

Riskhantering i samhällsplaneringen

När det gäller riskhantering och riskbedömningar i samhällsplaneringen finns det många frågor, men ganska få svar.  Varje dag sitter ingenjörer och räknar på risker vid transport av farligt gods och varje dag får dessa ingenjörer (även jag själv) göra godtyckliga bedömningar med otillräckliga indata och otydliga värderingskriterier. Jag erbjuder nu en utbildning som fokuserar på dessa frågor och ett tänkt upplägg är:

Allmänt om riskhänsyn i samhällsplaneringen:

 • Begreppen ”hälsa” och ”säkerhet” i Plan och Bygglagen (2010:900)
 • Planeringsprocessen och behovet av riskhänsyn i olika skeden
 • Riktlinjer fran Länsstyrelserna i storstadslänen
 • Rätt riskanalysmetodik i rätt tid
 • Tillgängligt underlag for riskanalyser
 • Kvalitetsaspekter på riskanalyser

Olyckor med fordon som medför farligt gods:

 • Inträffade olyckor
 • Beräkning av konsekvenser vid utsläpp av farligt gods
 • Beräkning av frekvenser for olyckor på väg och jarnväg
 • Beräkning av individ- och samhällsrisk

Fördjupning:

 • Effektivit konsultarbete
 • Riskreducerande åtgärder – urval och effektivitet
 • Tekniker för hantering av osäkerheter
 • Värdering av risk (individrisk vs. medelrisk vs. samhällsrisk)
 • Användning av andra riskmatt än dödsfall/år

Här kan du ta del av en presentation som jag höll för Lunds kommun i samband med ett arbete med att ta fram riktlinjer för bebyggelseplanering intill transportleder för farligt gods.