Kvalitetsmanual för brandtekniska analyser

Nu finns den tillgänglig – kvalitetsmanualen för brandtekniska analyser vid svenska kärntekniska anläggningar. I samband med att brandtekniska analyser ska utföras vid de svenska kärntekniska anläggningarna är det väsentligt att redovisningen av dessa utförs på ett sådant sätt så att målsättningen kan visas vara uppfylld. Detta ställer krav på att analysen utförs på ett sådant sätt att resultaten är spårbara, att rätt metod används och att slutsatserna kan beläggas utifrån den utförda analysen. Naturligtvis kan manualen användas på i princip alla typer av brandtekniska analyser, oavsett om det handlar om kärnteknik eller inte. Manualen är tänkt att underlätta arbetet med de brandtekniska analyserna där det är viktigt att arbetet präglas av:

  • Relevans
  • Spårbarhet
  • Validitet och reliabilitet
  • God hantering av osäkerheter
  • Relevant kontroll av analysen

Rapporten presenterar begränsningar vid användning av några av de vanligaste beräkningsmodellerna för brandtekniska analyser. Mycket av detta arbete fokuserar dock på modellen FDS eftersom denna är vanlig i sammanhanget. Som ett resultat av denna värdering kan det konstateras att dagens beräkningsmodeller är mindre bra på att beskriva brandförlopp som sker under syrebegränsande förutsättningar. Just sådana förutsättningar kan vara vanliga inom kärnkraftsindustrin. Rapporten innehåller även en checklista för att bedöma om beräkningar med FDS följer god praxis inom området.