Riktlinjer för skyddsavstånd i Norrbotten

Jag har under de senaste två åren bistått Länsstyrelsen i Norrbotten med underlagsmaterial till deras riktlinjer gällande skyddsavstånd till transportleder för farligt gods som publicerades i somras. Riktlinjerna ger kommunerna vägledning i planeringsarbetet intill vägar och järnvägar och har en större grad av flexibilitet än vad vi har sett tidigare. I riktlinjerna anges s.k. uppmärksamhetsavstånd vilka kan användas för en inledande bedömning huruvida risker med transport av farligt gods behöver beaktas ytterligare:

uppmärkamhet

Om en planerad bebyggelse eller verksamhet ligger bort uppmärksamhetsavståndet krävs inga ytterligare övervägande. Om avståndet är kortare, exempelvis 70 m från järnvägen går det att göra ytterligare bedömningar med hjälp av tabeller där kommunen med hjälp av antal transporter/dygn och aktuell verksamhet kan bedöma skyddsavståndet:

jvg

Skulle det visa sig att aktuellt avstånd ligger inom skyddsavståndet är det möjligt att fördjupa bedömningen genom att direkt kunna se effekten av två vanligt förekommande säkerhetshöjande åtgärder. I Norrbottens län skapar orter med gruvdrift en unik situationen. Inom orten sker betydligt fler transporter av massexplosiva ämnen än vad den nationella statistiken anger. Därför särbehandlas dessa orter i riktlinjerna med relativt långa skyddsavstånd som följd.