Principer för brandgaskontroll

Jag vet inte om brandgaskontroll är en bra översättning av ”smoke management”, men i brist på bättre så får det heta så. Nya Samarkand i Växjö, ett projekt där jag bistår WSP med analyser av brand- och utrymningsförlopp har ockupera all tankekapacitet de senaste dagarna. I detta skede ska jag försöka ta fram och verifiera principer för brandgasventilation i en byggnad på nästan 20 000 m2 och 6 000 personer.

Det svåra just nu är att hitta ett system som är tolerant för förändringar avseend butiksindelning och butiksfronter, samtidigt som det smälter in i designkonceptet. Min idé för brandgaskontroll bygger på dessa principer:

  • Byggnaden delas in i två ”sektioner”, vilka ska vara oberoende av varandra under den tid det tar att utrymma byggnaden. Eftersom kundgatan i byggnaden är ellipsformad känns det viktigt att säkerställa att brandgaser inte sprider sig åt två håll och på så vis få människor att känna sig instängda. Inom resp. sektion ska det finnas goda möjligheter till utrymning.
  • Inom respektive sektion görs en uppdelning i mindre enheter på 2 000-3 000 m2. Dessa enheter avskiljs från varandra med rökgardiner som går ner c:a 2 m från tak. Syftet med indelningen i enheter är att dels fördröja spridningen av brandgaser och dels säkerställa att avkylningen inte blir för stor så att brandgaserna tappar sin termiska stigkraft.
  • Från resp. enhet ordnas naturlig brandgasventilation i form av luckor i tak. Komfortventilationen samordnas med brandgasventilationen och bistår med tilluft i ”rätt” riktning. Tilluft fås också via huvudentréerna, vilket skapar en ström av frisk luft i riktning mot de utrymmande. Brandgaserna kommer då att samlas i mitten av byggnaden och vi säkerställer att utrymningsvägarna hålls fria från rök.

Det är med stor tillfredsställelse som mina sex beräkningsdatorer återigen är igång. Med FDS v 5.1.6  i kluster kör jag just nu kör jag tre beräkningar på totalt 10,5 miljoner celler. Det blir svettigt i serverrummet :-)