BKR är ute på remiss och jag är förvirrad

I början av veckan skickade BKR 2009 ut på remiss. Ändringarna som berör brand är i princip obefintliga, undantaget någon hänvisning till Boverkets handbok om beräkning av brandbelastning. Dock är det en sak som förvirrar mig och det är ett nytt allmänt råd till BKR 2:114:

Sannolikheten att överskrida gränstillståndet (R-S>0) bör motsvara ett säkerhetsindex i intervallet 2,4-1,4

Ett säkerhetsindex på i intervallet 2,4-1,4 motsvarar en felsannolikhet på 1 till 8 % och Boverket har därmed satt ner foten i vad de anser vara acceptabel risk för konstruktionskollaps i byggnader. Men, kan detta verkligen vara rätt tolkning. I princip räcker det med ett sprinklersystem för att sannolikheten för att överstiga gränstillståndet ska vara mindre än 8 %. Innebär detta att sprinklade konstruktioner inte längre behöver någon konstruktionsbrandskydd? Något som i så fall går helt emot den debatt som rasat inom bärande och brand det senaste året.

Jag är förvirrad, troligen för att jag tolkar säkerhetsindex på ett felaktigt sätt. Som tur var är  det ett arbetsmöte med BBR 20XX-gruppen idag som kanske kan förklara ett och annat. Återkommer.

0 tankar kring ”BKR är ute på remiss och jag är förvirrad

  1. Mattias

    Intressant att Boverket nu sätter absoluta kriterier för brott till följd av brand i BKR. Även om säkerhetsnivån är t.ex. 8 % innebär inte detta att ett sprinklersystem och därmed en låg sannolikhet (mindre än 8 %) för fullt utvecklad brand är tillfylles, hänsyn måste som jag ser det även tas till lokal brandpåverkan.

    Antag att en sprinkleranläggning (dess felfunktion inkluderat) medför att 95 % av bränderna i en byggnad inte blir fullt utvecklade, vi antar alltså att 5 % av bränderna blir lokalt begränsade. Om säkerhetsnivån är 8 % innebär detta att varje byggnadsverksdel skall dimensioneras för att motstå minst 96,8 % av alla lokala bränder (förutsatt att alla fullt utvecklade innebär kollaps). Installation av en sprinkleranläggning medför alltså inte per automatik att byggnaden kan utföras utan konstruktionsbrandskydd, då även små lokala bränder medför att konstruktionen utsätts för höga temperaturer (tex. 900°C), under en begränsad tid. Att inte beakta lokal brand kan medföra att brottillståndet överskrids för t.ex. oskyddade stålpelare. Bärförmågan behöver ju fortfarande överstiga lastutnyttjandegraden för dessa lokala brandförlopp (flamma och gas), 96,8% i exemplet ovan.