NyTeknik uppmärksammar ändrade brandkrav

Med anledning av 10 års dagen sedan WTC kollapsade efter terrorattacken uppmärksammar NyTeknik de förslag till ändringar av brandkraven som föreslagits av amerikanska myndigheter. Tidningen skriver om:

  • Krav på en extra, tredje brandstege i byggnader högre än 126 meter.
  • Krav på 50 procents bredare brandtrappor.
  • Förstärkningar av byggnadskärnor som innehåller brandstegar och hissar.
  • Större tillförlitlighet hos sprinklersystem och två separata vattenförsörjningssystem.
  • Högre krav på brandskyddsmaterial.
  • Ljusmarkeringar för nödutgångar.
  • Förbättrad radiotäckning inom byggnaden för nödmeddelanden.

Det märks att översättningen inte varit 100 %. Den extra ”brandstegen” ska vara kravet på en tredje utrymningsväg (trappa) i byggnader högre än 128 m. Åtgärden syftar till att minska sårbarheten om ett eller fler trapphus görs obrukbara. Även trapphusens bredd ökas för att medge att utrymning kan ske samtidigt som räddningspersonal förflyttar sig uppåt i trapphuset. ”Byggnadskärnan” ska förstärkas, vilket konkret innebär att de trapphus och hissar som finns i byggnadens mitt ska skyddas av solida väggar (t.ex. betong) för att öka deras motståndskraft mot explosioner och bränder. Vidare föreslås att sprinklersystemet förses med redundant matning till resp. sprinklersektion och att funktionen (över tid) för de brandskyddsmaterial som används för att skydda bärande konstruktioner ska förbättras.