Risker med transport av explosivämnen

Den modell jag använder för riskanalys av farligt gods vill jag ska vara så nyanserad som möjligt. Därför irriterar det mig när kunskapsläget kring några av submodellerna är bristfälligt. Nu har turen kommit till explosivämnen, vars konsekvens- och frekvensmodeller är förknippade med stora osäkerheter i jämförelse med t.ex. strålning från pölbränder.
explosives.jpg
De mest troliga orsaken till att en explosion inträffar vid transport av ämnen i ADR-klass 1 är brand eller kraften från en kollision. Att uppskatta hur ofta ett fordon som transporterar explosivämnen är inblandat i en olycka kan uppskattas förhållandevis enkelt med tillgängliga trafiksäkerhetsmodeller. Den stora osäkerheten är vad som händer efter olyckan. Hur sannolikt är det att en explosion inträffar. Här saknas referenslitteratur! Tidigare riskanalyser har använt allt värden på 5-10 %, medan en brittisk studie indikerar en sannolikhet på 0,2 %. Skillnaden på 25-50 ggr spelar stor roll för den beräknade risknivån.

Denna gång tänker jag gå till botten med de data som finns tillgängliga och se till att submodellen för frekvens- och konsekvensskattningar av explosivämnen utförs med samma precision och hantering av osäkerheter som övriga modeller.