Vad ska vi göra med “samhällsrisken”

I samhällsplaneringen åläggs vi ofta att kvantifiera två olika riskmått för att kunna bedöma och värdera olycksrisken. Det ena måttet – individrisken – är ett mått som relativt enkelt kan beräknas utifrån en standardiserad formalia. Det andra måttet – samhällsrisken – kräver en betydligt större insats. Det finns en klar poäng i att använda dessa två riskmått, men frågan är om de verkligen tillhör samma del av samhällsplaneringen.

Individrisken bör enligt mig vara det riskmått som kvantifieras i varje enskilt projekt för att avgöra om lokaliseringen är lämplig. Skulle individrisken vara för hög relaterat till ett särskilt skyddsobjekt ska riskreducerande åtgärder vidtas som sänker risknivån till en tillfredsställande nivå.


Samhällsrisken är däremot ett begrepp som jag ofta frågar mig om det är relevant, framförallt när det gäller planering av ny bebyggelse intill transportleder för farligt gods. Är det rimligt att nya bostäder på outnyttjad mark mellan befintliga bostadskvarter inte ska vara möjlig för att samhällsrisken blir för “hög”? Om svaret på frågan är “Ja” så medför detta några trevliga pedagogiska problem för de som redan bor intill transportleden.

Jag tycker att samhällsrisken är en fråga som ska avgöras i ett mer övergripande perspektiv, förslagsvis i denna kommunala översiktsplaneringen. Här ska det fastställas var industrier ska förläggas, hur transportleder går, samt var det är lämpligt att bygga bostäder osv. Visserligen finns det fall där samhällsrisken är intressant och det handlar framförallt om utredningar av nya transportleder samt lokalisering av industrier på platser där översiktsplanen inte angett den användningen.

4 tankar kring ”Vad ska vi göra med “samhällsrisken”

 1. Mattias

  Håller med om ditt sätt att resonera och håller på att försöka övertyga kommuner om detta.

 2. Ulf

  Intressant diskussion och tankar som vanligt.
  Men hur ska en kommun kunna ta riskerna i beaktande om en större samling människor befinner sig nära dessa transportleder?
  Innebär ditt resonemang att samhällsrisken är ointressant då en samlingslokal eller personintensiva verksamheter planeras nära fg-leder?
  Menar du att samhällsrisken bör beräknas redan i skedet till översiktsplaneringen och därmed fastställa vilken verksamhet som överhuvudtaget är möjlig.

 3. Fredrik Nystedt

  Mattias & Ulf, tack för era kommentarer.

  Jag menar inte att samhällsrisken är ointressant i sig, undantaget den enskilda detaljplanen intill en transportled där det redan idag finns liknande bebyggelse som den som det planeras för. I princip tycker jag att samhällsriskfrågorna bör avgöras tidigare, t.ex. i samband med översiktsplanen. Därefter tycker jag att det är individrisken som kan avgöra behovet av riskhänsyn.

  Jag tar mig gärna friheten att kommentera dina frågor i ett nytt blogginlägg under den kommande veckan. Där kan jag utveckla mitt resonemang lite mer i detalj…

Kommentarer är stängda.