Blandad bebyggelse

laboratorium

Jag jobbar just nu med kv. Vätet på Ideonområdet i norra Lund. Här önskar stadsbyggnadskontoret en större blandning av bebyggelse gärna i form av bostäder/studentbostäder för att komplettera det befintliga byggnadsbeståndet bestående mestadels av kontor. Min arbetsuppgift är att göra en kvalitativ riskutredning där jag tittar på de risker som kan påverka människors hälsa och säkerhet. I området finns flertalet företag inriktade på medicinsk forskning och inte minst Kemicentrum.

Mitt stora “problem” är att jag kan hitta flera riskkällor, men att det mesta är väldigt småskaligt. Visserligen innebär brand i ett laboratorie att det troligen kommer produceras en hel del giftiga brandgaser om ämnen såsom acetonitril eller diklormetan är involverade i branden då dessa ger fosgen, klorväte, nitrösa gaser och cyanväte vid upphettning. Några andra störningar som lukt, luftföroreningar eller stoft har inte identifierats.

Vilka rekommendationer ska jag då ge? Dagens Ideon är en stor blandning av kontor och försöksverksamhet. Det finns inget som talar emot att denna blandning inte kan fortsätta, men att det inte går att integrera bostäder eller känsliga verksamheter i området utan närmare eftertanke. Jag har utifrån ett konsekvensbaserat synsätt identifiera områden där riskerna av en brand i kemikaliehanterande verksamhet blir påtagliga och jag tror att dessa områden bör hållas fria från bostäder. Jag gör också skillnad på inomhus- och utomhusvistelse. Vilka riktlinjer som jag kommer presentera lär återstå att se. Förhoppningsvis får jag lite kloka inspel från min samarbetspartner i projektet (Nan Kjellberg vid DGE Mark & Miljö).