Naturgasledning i Östersjön

I helgen som gick kunde man läsa i Sydsvenskan om det rysk-tyska naturgasprojektet. ”Ett hot både mot miljön och säkerheten” tyckte flera offentliga företrädare. Jag har sedan tidigare arbetat med vad som kallas Baltic Gas Interconnector, en naturgasledning mellan Tyskland och Sverige. Min insats bestod i att göra en riskanalys i samband med ändring av detaljplanen för det område där en mät- och reglerstation (M/R) ska placeras.

MR-stationen i Fredshög är en mottagarstation för fyra större ledningar med naturgas från Norge, Polen, Danmark och Tyskland. Trycket på naturgasen reduceras för att distribueras till det svenska nätet. Inom 1 km från MR-stationen finns viss bebyggelse samt en golfbana och en sportflygklubb. Utsläpp av naturgas som är en brännbar gas kan resultera i olika olyckor. Beroende på huruvida utsläppet antänds direkt eller om antändningen är fördröjd kan huvudsakligen skadehändelserna jetflamma respektive gasmolnsförbränning inträffa. Påverkan på människan vid utsläpp av brännbar gas är främst brännskador i olika omfattning.

Den riskanalysen som gjordes omfattar en beräkning av sannolikheten för och konsekvensen av olika utsläppsscenarier. Totalt behandlades c:a 250 scenarier för att ta hänsyn till olika utsläppshastigheter, skadehändelser, vind- och atmosfärsförhållanden, etc. Eftersom alla riskbedömningar är förknippade med osäkerheter både i modell och i indata utfördes beräkningarna med hjälp av statistisk simulering. Den intilliggande flygplatsen, tillhörande Söderslätts flygklubb, ger en väsentlig påverkan på riskbilden. Bla gjordes bedömningen att flyplanshaverier påverkar läckagefrekvensen på M/R-stationen och ökar andelen extrema läckage 50 ggr.

Resultatet av riskanalysen är att inom ett avstånd på 250 m bör bostadsbebyggelse inte tillåtas. Mellan 250-500 m kan bebyggelse tillåtas, givet att M/R-stationen förses med anordning för att upptäcka gasläckage och att det finns möjlighet till fjärravstängning av gasflödet vid ett utsläpp.