På tal om bebyggelseplanering intill transportleder

Arbetet med förslaget till riktlinjer för bebyggelseplanering intill transportleder för farligt gods i Lund är i princip avslutat och nya rekommendationer har tagits fram, vilka baseras på både individ- och samhällsrisk. Det visade sig att det utmed väg E22 är det samhällsrisken som sätter det minsta avståndet till transportleden. Individrisken visar ett bebyggelsefritt avstånd på 25 m, medan samhällsrisken kräver 50 m för att kriterierna i RIKTSAM ska uppfyllas. Men, 50 m kan verka lite mycket! Undrar om risk i samhällsplaneringen är en prioriterad fråga när marknaden i Maeklong planerades… Fast det är klart – det kanske råder förbud mot transport av farligt gods där!