Skydd mot olyckor – min framtidsvision

I somras bad Räddningsverkets tidning Sirenen sju personer att ge sin vision inom Skydd mot olyckor år 2006. Syftet var att få ta del av tankar kring utvecklingen inom området de kommande åren. Jag valde att belysa frågan utifrån ett perspektiv kopplat till riskhänsyn i samhällsplaneringen:

Ã…r 2016 kommer ansvaret för skydd mot olyckor ännu tydligare än idag, ligga på dem som ger upphov till riskerna. Samhället kommer inte att acceptera att värdefull mark reserveras som skyddsavstånd till industrier och transportleder för farligt gods. Det kommer inte att vara tillåtet för industrier att ge upphov oacceptabla risker utanför deras fastighetsgräns. På samma sätt kommer bebyggelse att kunna uppföras intill vägar och järnvägar, utan särskilda skyddsavstånd. Här i finns framtidsvisionens stora svårighet.

Idag tar samhället det största ansvaret för riskhanteringen runt leder för transport av farligt gods. Värdefull mark reserveras för att skapa skyddszoner till transportlederna. I framtiden är det nödvändigt att flytta över detta ansvar till dem som transporterar och använder de farliga ämnena. Hela transportsystemet kommer att ses över med nya krav på att alla inblandade i transportkedjan ska visa att deras engagemang för att minimera risker uppfylls. En möjlig utväg är att det dagens farliga gods delas upp i ofarliga komponenter, vilka blir farliga först när de blandas efter ankomst till industrin.