Staten hindrar effektivt samhällsbyggnaden genom trubbig riskhantering

Jag, Martin Kylefors (Tyréns) och Malin Rizell översiktsplanearkitekt i Helsingborgs stad har skrivit en artikel i det senaste numret av tidskriften PLAN med den bittska titeln “Staten hindrar effektivt samhällsbyggnaden genom trubbig riskhantering”. Ingressen till artikeln lyder:

Statsförnyelseprojektet H+ i centrala Helsingborg har ambitionen att bygga tätt och blandat genom effektivt markutnyttjande som en viktig utgångspunkt. Den största utmaningen är att samexistera med en aktiv hamnverksamhet och andra tillståndspliktiga verksamheter. Idag saknas ett nationellt myndighetsstöd för vilka metoder som är lämpliga för att bedöma risker och störningar, och det saknas också riktlinjer för hur risker ska värderas. Om vi menar allvar med yteffektiv och hållbar stadsplanering som främjar mångfunktionalitet behöver frågorna kring risk- och miljöstörningar revitaliseras. Det är dags att lämna de generella skyddsavstånden och istället fokusera op den faktiska omgivningspåverkan för verksamheter.

Vi vill med artikeln lyfta fram problemen med den inkonsekvens och otydlighet som vi tycker finns i myndighetshanteringen av risker och miljöstörningar. Tänkandet är gammaldags och vi behöver ett nytt förhållningssätt. Bättre plats för arbete som kom ut 1995 var ett viktigt pionjärarbete, men är i många delar inaktuell. Tyvärr används den ofta som sanning och den enda lösning och användning av en annan metod i frågasätts ofta. Det är vår förhoppning att artikeln leder till ett startskott för en ny dialog om hur dessa frågor ska hanteras där Boverket tillsammans med MSB bör ta sitt ansvar.

PS / Jag har inte tillgång till artikeln digitalt i skrivande stund, men hoppas kunna lägga ut den inom kort / DS