Att optimera brandskydd

Ett brandskydd kan optimeras utifrån flera olika aspekter såsom personsäkerhet, egendomsskydd och ekonomi. Syftet med optimeringen är att finna just det brandskydd som passar byggnadens bäst när det gäller utformning, funktion och verksamhet. Att finna en optimal nivå på brandskyddet kan innebära att man inför olika brandtekniska skyddssystem till förmån för lättnader på vissa krav. Exempel på skyddssystem är automatiskt brandlarm, utrymningslarm, brandgasventilation samt automatiskt släcksystem. Möjliga lättnader kan vara längre gångavstånd, andra ytskikt, förändring av skydd mot brandspridning, mm. Det är dock av stor betydelse att det är möjligt att jämföra tillägg och lättnader i en analys. Principen bakom optimeringen är att komplettera det traditionella brandskyddet med ytterliggare skyddsystem utöver föreskriftens krav och sedan genomföra andra lättnader så att säkerhetsnivån är minst lika god som innan optimeringen, se figuren nedan

optimering.jpg 

Vid optimering utförs det som vanligen kallas tekniska byten. De tekniska bytena kräver alltid någon form av verifiering, dokumentation och kontroll. Beroende om det tekniska bytet ställs olika krav på verifieringen. Verifieringen syftar till att visa hur tillägg och lättnader tillsammans uppfyller den säkerhetsnivå som finns i föreskriften. En metodik för att bestämma verifieringsbehovet finns redovisad i följande rapport.