Mer om förenklad resp. analytisk dimensionering

I förra veckan skrev jag om definitionen på förenklad resp. analytisk dimensionering och det kom in en reflektion om jag gärna delar med mig av:

Gissar att du är ute delvis för att väcka debatt. Ett problem jag ser som kanske även du ser är att den "förenklade dimensioneringen" har en hel del luckor. Mycket täcks upp av handböcker som inte har någon egentlig status och som bevarar en massa gamla SBN-tankar mm på ont och gott… Därför blir det lätt en rätt stor gråzon mellan förenklad och analytisk dimensionering och framförallt med tolkningar kring var kravnivån egentligen ligger enligt förenklad dimensionering eller?

Jag kan inte göra annat än att instämma i kommentaren. Idagsläget finns det alldeles för lite officiella förslag till detaljutformningar för att uppfylla BBR. Jag hoppas att Boverkets kommande handbok i förenklad dimesionering (som tas fram inom ramen för BBR 20XX) kommer att ge den vägledning som behövs. Utifrån ett projekteringsperspektiv måste det finnas gott om exempel på hur vi ska göra för att uppfylla BBR. Det saknas idag och då “tvingas” vi att gå på det som finns i andra handböcker. Rent praktiskt kallar jag inte dessa fall för analytisk dimensionering även om det i teorin borde vara så.

Vi ska dock inte glömma att det finns olika grader av analytisk dimensionering. Jag har i arbetet med den kommande handboken föreslagit att det borde finnas möjlighet till en kvalitativt riskbedömning där projektören “samlar in bevis” för att den föreslagna lösning ska ge tillfredsställande säkerhet. Denna typ av analytisk dimensionering skiljer sig från dimensionering utifrån beräkning, provning eller objektsspecifika försök där projektören “framställer bevis” ofta unika för resp. projekt. Lösningar som finns i andra handböcker eller i äldre byggregler kan då användas inom ramen för den kvalitativa riskbedömningen. Vi som projektörer måste i dessa fall kontrollera att förutsättningarna och kravnivån stämmer överens med relevanta bestämmelser.

Om BBR-kraven i den bästa av världar varit verifierbara funktionskrav fullt ut hur stämmer då detta gamla förenklade påstående nedan som jag aldrig riktigt blivit kompis med. Frångår man ett verifierbart funktionskrav då är det väl en mindre avvikelse och ingen analytisk dimensionering? Eller?

Mindre avvikelser definieras i BBR avsnitt 1:2 är något helt annat än alternativa sätt att uppfylla byggreglernas krav enligt BBR 5:11 om alternativ utformning. Mindre avvikelser innebär att man helt frångår vissa krav i föreskriften utan att kompensera detta. Därmed utgör de ett avsteg från den föreskrivna säkerhetsnivån. Mindre avvikelser behöver inte verifieras och beslutas av byggnadsnämnden.

Senare i veckan kommer jag ta upp olika utgångspunkter för analytisk dimensionering där bl.a “alternativ utformning” är en av dem.