Missuppfatta inte riskbaserad dimensionering!

I arbetet med BBR 20XX pågår en omfattande revidering. Beskedet från Boverket vid ”Brandskydd 2007” är att de för närvarande inte tittar på användning av riskbaserade kriterier för personsäkerhet. Ett av motiven skulle vara att Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m anger ”säkerhet i händelse av brand” och inte någon absolut säkerhetsnivå. Jag håller med Boverket att vi har långt kvar för att kunna fastställa absoluta kriterier för risken att omkomma i en byggnad per år. Men att jobba med utgångspunkt ”i händelse av brand” är inget hinder för att jobba riskbaserat.

Riskbaserad dimensionering kan ha sin startpunkt var som en önskas. Det kan handla om risk per år, risk vid brand, risk vid tillväxande brand, osv. Startpunkten är inte viktig, men det är däremot den riskbaserade metodiken där man på ett sturkturerat sätt behandlar olika scenarier, deras konsekvenser och relation i form av sannolikheter. Som projektör och myndighet är det viktigt att ha kriterier att utvärdera brandskyddet mot. Exempel på nödvändiga kriterier är:

– Sannolikheten att någon kommer att exponeras för kritiska förhållanden vid brand i byggnaden (individrisk)
– Genomsnittligt antal personer som exponeras för kritiska förhållanden (medelrisk)
– Maximal konsekvens

Med hjälp av kritierier kan vi som projektörer avgöra hur vi ska värdera brandskyddet i en sprinklad byggnad, om det krävs redundanta system för personsäkerhet (sprinkler och brandgasventilation), osv.