Trycksättning av hisschakt

Det projekteras och byggs flera stora och höga byggnader idag. Många av dem ska ha s.k. brandhissar som räddningstjänsten ska använda i samband med brand. Dessa hissar skyddas med ett övertryck som ska förhindra att brandgaser tar sig in i schaktet och sprids mellan våningsplanen. Vid dimensionering är det viktigt att ta hänsyn till sommarfallet, vinterfallet, hisskorgens pistongeffekt, vindpåverkan och läckage från schaktet.

Ofta är vinterfallet dimensionerande avseende läckflöde. Detta beror på att tryckändringen per meter är som störst då, beroende av att skillnaden mellan uteluft och inneluft är som störst. Problemet med vinterfallet är att tryckskillnaden i schakttoppen lätt kan överskrida det maximalt tillåtna värdet för att dörrar ska kunna öppnas. Jag har förfinat den modell som redovisas i Klote & Milkes ”Princples of Smoke Management” så att den kan ta hänsyn till skillnader i öppningar mellan våningsplanen samt förekomsten av slussar framför hissen.