Svara på Boverkets remiss

Boverket skickade i mitten av december ut en uppmaning att få synpunkter på förslag till ändringar i både BBR och BKR avseende brandskydd. Denna gång handlar det framförallt om kraven på hur bärande konstruktioners brandskydd och hur detta ska dimensioneras. I BKR kommer ett nytt avsnitt (10:223) om lokal brand där följande text är föreslagen:

”I de fall där övertändning inte kan förväntas, utan branden blir lokalt begränsad, blir brandgastemperaturen inte längre beroende av brandbelastningens storlek, Brandens varaktighet påverkas däremot. Istället blir brangastemperaturen beroende av brandarea och effektutveckling. Att en brand inte kan bli fullt utvecklad skall visas i en särskild utredning, utan hänsyn tagen till tekniska installationer.”

Tycker du att det känns rímligt att vi inte kan tillgodoräkna oss tekniska installationer när vi avgör om övertändning kan förväntas eller inte?

För mig handlar det om vilken säkerhetsnivå som önskas, dvs. vilken tillförlitligthet som mina tekniska installationer måste ha för att de ska kunna tillgodoräknas. Min uppfattning är att det borde vara möjligt att låta både sprinkler och brandgasventilation utgöra ett skydd även för den bärande konstruktionen. Dessa system har i uppgift att släcka eller kontrollera bränder alternativt se till att brandgastemperaturen understiger en kritisk nivå. Att leva i tron att passivt brandskydd har 100 % tillförlitlighet, vilket Boverket i princip anser med föreslagna skrivelser känns inte så modernt. Kan det inte vara så att tekniska installationer till och med kan ha en högre tillförlitlighet och vara mer förlåtande än vad passiva system är!?!

Så det Boverket i stället borde göra är att definiera vilken tillförlitlighet som önskas för skydd av bärverken. Handlar det om 1 kollaps av 1000 bränder (motsvarande säkerhetsindex 3,1 för olyckslast)? Med ett krav på tillförlitligheten kan vi ingenjörer sedan utforma kombinationer av tekniska installationer (sprinkler, brandgasventilation, inerterande system, etc.) som uppnår önskvärd tillförlitlighet. Om en byggherre vill ha två redundanta sprinkleranläggningar i en byggnad för att ha ett tillförltitligt skydd mot övertänd brand i stället för att ha ett passivt skydd av bärverken så är det upp till honom och inte till myndigheten att bestämma.

Jag tycker att ni alla ska ta en funderar på förslagen till ändringar i BBR och BKR och passa på att delge Boverket era synpunkter.

0 tankar kring ”Svara på Boverkets remiss