Vk3B – gemensamhetsboende

Delphi4

I remissen till BBR21 introduceras en ny verksamhetsklass för gemensamhetsboende (Vk3B). Tidigare i höst hade jag förmånen att tillsammans med Boverket arbeta fram det förslag till regler som nu avses att föras in i BBR. I nuläget kan boende antingen tillhöra Vk3 eller Vk5B, där valet styrs av nyckelordet “behovsprövning” samt huruvida personerna har en nedsatt förmåga att sätta sig själv i säkerhet eller inte. I sammanhanget finns ett glapp för boendeformer där flera personer bor tillsammans, utan att frivilligt valt att så ska ske. Det kan t.ex. handla om ensamkommande flyktingbarn eller uthyrning av enskilda rum i en större lägenhet. Boverket har valt att kalla denna boendeform för gemensamhetsboende (Vk3B). I BBR 5:21 anges att utrymmen i byggnader ska delas in i verksamhetsklasser utifrån avsedd verksamhet och i det allmänna rådet anges att indelningen beror på:

  • Vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter.
  • Om personerna till största delen kan utrymma på egen hand.
  • Om personerna förväntas vara vakna.
  • Om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp.

Förslaget till brandskyddsregler för Vk3B har tagits fram genom att relatera förutsättningarna i Vk3B till de som råder i befintliga verksamhetsklasser (Vk3, Vk4 och Vk5B) samt de krav som gäller på brandskyddets utformning där. I Vk4 och Vk5B bor man i samma byggnad som andra personer, vilkas riskbeteende man inte kan styra över. Vidare arbetar personal i dessa verksamheter, vilket gör att de även beaktas som arbetsplatser. Vk3B är precis som Vk4 och Vk5B en kombination av bostad och arbetsplats. Det finns alltså försvårande omständigheter i Vk3B i jämförelse med Vk3, vilka bör beaktas när brandskyddet i Vk3B ska utformas. Det kan konstateras att Vk3B liknar hotell (Vk4) då boende ska kunna utrymma oberoende av andra personers riskbeteende och att Vk3B liknar vårdboende (Vk5B) då personalens arbetsmiljö ska tryggas. Detta har lett till följande principer för brandskyddets utformning i Vk3B:

  • Det är rimligt att ställa krav på egen brandcell runt varje boenderum då personer är sovande, göra det möjligt att stänga in en brand samt för att skydda personers egendom. Krav på brandcellsgränsen ska ge möjlighet till utrymning, samt skapa möjlighet till en räddningsinsats. I detta sammanhang bedöms EI 30 vara tillräckligt.
  • Det är rimligt att ställa krav på ett automatiskt brand- och utrymningslarm för att varna boende och personal då utrymning sker över annan brandcell, t.ex. en korridor eller ett gemensamhetsutrymme som innehåller kök och vardagsrum.
  • Det är rimligt att ställa krav på nödbelysning i första hand för att underlätta för personalen vid en brand.
  • Det är inte nödvändigt att ställa krav på dörrstängare mot boenderum då dessa dörrar förväntas vara stängda på natten när skyddsbehovet är störst. Det automatiska brand- och utrymningslarmet bedöms ge tillräcklig tid för utrymning.
  • Det är inte nödvändigt att ställa krav på vägledande markering då personer förväntas ha god lokalkännedom och känna till utrymningsvägarnas placering. Nödbelysningen säkerställer att väg till utrymningsväg förblir upplyst även vid strömavbrott.
  • Det är inte nödvändigt att ställa krav på automatisk släckanläggning då de boende kan utrymma på egen hand och att brand- och utrymningslarm ger tidig varning vid en brand.

Antalet personer som kan dela bostad (lägenhet, korridor) bör begränsas. I sammanhanget bedöms en begränsning på totalt sex personer (inkl. personal) vara rimligt. Begränsningen i personantal skapar möjlighet att undvika krav på dörrstängare, använda en lägre brandteknisk klass än vad som är brukligt mellan sovande i Vk3, Vk4 och Vk5B, samt att utrymning över annan brandcell tillåts som enda utrymningsväg från resp. boenderum. I Vk5B tillåts åtta lägenheter i en enhet utan krav på dörrstängare givet att lägenheterna är egna brandceller (EI 60) samt att det finns en automatisk släckanläggning. För Vk3B krävs ingen automatisk släckanläggning, vilket i sin tur bör medföra färre personer i enheten.

Det är möjligt att tänka sig en annan utformning än vad som anges ovan om en automatisk släckanläggning installeras. I detta fall bör krav på brandcellsgräns mellan boenderum och anslutande utrymma kunna utgå. Angående utrymning från gemensamhetsboende bör detta gå till följande sätt. Vid brand i det egna gemensamhetsboendet bör samtliga boenderum inom enheten utrymma när det automatiska brand- och utrymningslarmet aktiverar. Med enhet avses här en egen brandcell som omfattar högst sex personer. Boende i övriga enheter bör kvarstanna i sin enhet precis som det fungerar för bostäder i Vk3 i dagsläget.

Vad tycker ni? Känns nivån rimlig? Svara gärna på remissen till BBR21!