Deterministiska vs. probabilistiska analyser

Deterministisk och probabilitisk är ord som vi ofta använder i samband med riskanalys. Det är inte helt enkelt att förklara skillnaderna mellan en deterministik och en probabilistisk analys, men jag ska åtminstone göra ett försök med hjälp av både Brandskyddshandboken och CIBSE Guide E om ”Fire Engineering”.

En deterministisk analys kan också kallas scenarioanalys, vilket innebär att analysen inte uttryckligen behöver beakta både frekvens och konsekvens. Vanligtvis analyseras endast ett fåtal scenarier med målet att undersöka vilka konsekvenser som kan uppstå. I en samlingslokal kan det t.ex handla om en brand som blockerar den bredaste utrymningsvägen och en brand som tillväxer i ett dolt utrymme. Syftet med scenarioanalysen är att kunna konstatera att inga oacceptabla konsekvenser inträffar. Beräkningarna som görs utgår oftast från s.k. värsta troliga värden och resultatet är för det mesta att beakta som konservativt.

En probabilitisk analys jobbar mer sturkturerat med de osäkerheter och den variation som förekommer i analysen. Flertalet scenarier beaktas och sambandet mellan dem tydliggörs. Händelseträd är bra att använda för att göra en modell av möjliga utfall vid brand. Sannolikheter och frekvenser är viktiga eftersom de visar hur stor vikt som ska läggas vid det enskilda scenariots konsekvens när risken ska beräknas. Det går fortfarande att arbeta med punktskattningar i en probabilistisk analys och när dessa ersätts med statistiska fördelningar kallas analysen ofta för ”utökad” kvantitativ riskanalys (extended QRA). Att arbeta med fördelningar tillför en ny dimension i dimensioneringen eftersom det är möjligt att ta hänsyn kombinera värden som inträffar ofta med de som inträffar mer sällan på ett logiskt sätt. När man jobbar med probabilistiska analyser är det viktigt att alla är överens om att en risk aldrig går att minska till noll.

Läs gärna mer i tidigare inlägg på bloggen som:

Räkna ungefär rätt eller exakt fel?
Sannolikhets- och statistikteori