Hur uppskattar vi antalet trafikolyckor?

I samband med riskanalyser av farligt gods är det nödvändigt att bedöma hur ofta olyckor sker. Till vår hjälp finns bland annat den s.k. VTI-modellen där antalet olyckor beräknas utifrån en angiven olyckskvot och ett uppskattat trafikflöde. Indata till VTI-modellen har fått några år på nacken och har inte tagit hänsyn till de säkerhetsförbättringar som skett inom trafiken de senaste 20 åren. Att använda VTI:s värden på olyckskvoter leder alltså till onödigt konservativa olycksfrekvenser, vilket visas i figuren nedan.

vti-vs-stat.jpg
Ett bättre sätt än VTI-modellen är att använda faktiskt antal olyckor från Vägverkets databas ”STRADA” eller uppdaterade olyckskvoter från Vägverkets ”Effektsamband”.