Farligt gods genom centrala Lund

I dagens Sydsvenskan finns en debattartikel som belyser problemen med godståg genom centrala Lund. Det är en representant från den nystartade föreningen “Vid spåret” som för fram medlemmarnas åsikt att “Farlig godstrafik måste bort från Lunds tätbebyggda centrum”. Eftersom jag har medverkat i de flesta detaljplaner utmed Södra stambanan har jag hyfsad koll på läget.

Om vi utgår från risknivåer så problemet inte speciellt stort. Individrisken är försumbar redan 50 m från spårområdet och samhällsrisken faller under nivån för låg risk redan efter 20 m. Men, beräknad risk är inte allt och beräknad risk säger ingenting om vad som faktiskt händer om en olycka inträffar. En olycka med farligt gods i centrala Lund kommer att skada människor, fast det finns det en uppsjö andra händelser som också gör. Bilar och Lunds cyklister drar inte helt jämt och betydligt fler människor skadas i trafiken än vad som sker vid olyckor med farligt gods. Ändå tillåts cykeltrafik i centrala Lund!

Risk är ett svårt och mångfacetterat begrepp som är mycket svårt att ta till sig. I samhällsplaneringen måste vi kunna hantera dessa frågeställningar på ett rationellt sätt. Därför behöver vi användas oss av kriterier när risknivåerna är så pass höga att det krävs åtgärder. För Lund centrala delar är inte transporter med farligt gods ett stort bekymmer. Visst finns det ett inbyggt potentiellt hot mot människors säkerhet i och med att dessa transporter tillåts. Men, bekymret är litet i förhållande till andra otrevligheter som kan ske.