Farligt gods genom Lund

Sydsvenskan uppmärksammar i flera artiklar tågtrafiken i Lund och det farligt gods som transporteras där. Ett av mina större jobb på ØSA var just Sockerbruksområdet som ligger alldeles intill järnvägen. I en av artiklarna konstateras att:

Varje år passerar 13 000 vagnar med farligt gods genom Lunds centrum. På flera ställen ligger bostäder något tiotal meter från järnvägen. Och nya lägenheter planeras i närheten av spåren – trots att avståndet inte lever upp till Länsstyrelsens säkerhetskrav.

Inte helt korrekt påstår jag. I tidigare blogginlägg (se kategori ”Samhällsplanering”) har jag skrivit om mitt arbetet med riskhänsyn i samhällsplaneringen och hanteringen av riskfrågor i planprogrammet för Sockerbruksområdet kan beaktas som ett skolexempel. Länsstyrelsens riskpolicy säger att risker ska utredas för bebeyggelse inom 150 m från transportled för farligt gods ska risker utredas. Beroende av verksamhet, godsflöde och faktiskt avstånd till järnvägen ställs olika krav på utredning. T.ex kan kontor byggas närmre transortleden än skolor.

Om det finns intresse från kommunen att inte visa riskhänsyn enbart med skyddsavstånd går det att kombinera avstånd med andra typer av säkerhetsåtgärder som urspårningsskydd, brandklassade fasader, vegetation, etc. Riskanalysen för Sockerbruksområdet visar att:

  • För bostäder/kontor på längre avstånd än 50 m från närmsta godsspår finns inget behov av ytterligare riskreducerande åtgärder.
  • För publika lokaler med många människor på längre avstånd än 100 m från närmsta godsspår finns inget behov av ytterligare riskreducerande åtgärder.
  • Exempel på åtgärder för byggnader inom 20-50 m från närmsta godsspår är obrännbar fasad, brandklassad fasad, avstängningsbar ventilation, vegetation (plantering av träd) mellan bebyggelse och järnvägen. Samtliga byggnader ska kunna utrymmas i en riktning bort från järnvägen.
  • Bebyggelse närmare än 20 m från närmsta godsspår måste utöver ovanstående skyddas mot urspårning av tåg.

Om ovanstående uppfylls så är riskerna att beakta som tillfredsställande enligt de riktlinjer som länstyrelsen i Skåne har jobbat fram avseende transportleder för farligt gods.

0 tankar kring ”Farligt gods genom Lund

  1. Pingback: Wuz » Wuz v. 15

  2. Pingback: Wuz » Wuz v 04