Kv. Kristallen, Lund

Lunds kommun planerar för en ny förvaltningsbyggnad i kv. Kristallen intill S:a Stambanan och Lunds central. Byggnaden ska inrymma 900 arbetsplatser och under våren kommer kommunen gå ut med en tävlingsinbjudan om byggnadens gestaltning. Eftersom byggnaden ligger inom det riskhanteringsavstånd som Länsstyrelsens riskpolicy anger, så ska en riskanalys visa på behov och utformning av riskreducerande åtgärder.

image

Aktuellt avstånd till S:a Stambanan är c:a 40 m och till kvarteret fördel så finns en skyddande perrongkant mellan byggnaden och spårområdet. Perrongkanten fungerar som ett avåkningsskydd och det håller även vissa utsläpp av exempelvis brandfarliga vätskor på plats. Detta minskar osäkerheterna i beräkningarna och det blir lättare att bestämma vilka skyddsavstånd som krävs.

Min analys visar att det är möjligt att minska risknivån med upp till 70 % om åtgärder som skyddar mot förgiftning vidtas. Exempel på säkerhetsåtgärder finns dokumenterade här. Jag föreslår automatiskt avstängsbart ventilationssystem, inga samlingslokaler (fler än 50 personer med mindre god lokalkännedom) i utrymmen närst spårområdet samt att alla byggnader ska kunna utrymmas i en riktning bort från järnvägen.