Svedala stationsområde

Just nu pågår ett arbete med ett planprogram för Svedala stationsområde där jag bistår FOJAB med en riskidentifiering av riskkällor som relaterar till människors hälsa och säkerhet. Ystadbanan som går genom Svedala förser Ystad hamn med farligt gods och i närheten finns även större industrier som Sandvik. Området ligger både norr och söder om järnvägsspåret och till min hjälp har jag även konsulter från FSD.

Den planerade bebyggelse vill naturligtvis läggas så nära spåren som möjligt för att minska barriäreffekten och förekomsten av “döda” ytor. Detta är ett litet problem relaterat till hantering av risker, men trafikmängderna är förhållandevis små och genom att omge spårområdet med långa perronger på ömse sidor så tror jag att flera av önskemålen går att uppfylla. I jämförelse med S:a Stambanan genom Lund så går det c:a 25 ggr färre tåg med farligt gods på Ystadbanan.