NBSG-dagarna

Idag (27/5) och imorgon (28/5) håller NBSG informationsdagar om pågående FoU-arbete vid svenska kärntekniska anläggningar. NBSG eller Nationella Brandsäkerhetsgruppen består av representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, Svensk Kärnbränslehantering AB och från svenska kärnkraftsanläggningar. Gruppens arbete skall leda till samordningsvinster på brandsäkerhetsområdet genom att gemensamt finansiera forskning, tester, informationsspridning mm. NBSG är finansiärer av det projekt om en kvalitetsmanual för brandtekniska analyser som jag jobbar med tillsammans med Brandteknik, LTH. 

 

Imorgon ska jag hålla en presentation om arbetet med kvalitetsmanualen och då kommer jag att redovisa kvalitetsmanualens upplägg, vilken har sin grund i de krav som finns i SSMFS 2008:1 (4 kap 1 §):

”… En säkerhetsanalys bör generellt hålla hög kvalitet vad gäller dokumentation, referenser, granskningsrutiner m.m.

Analysens syfte bör tydligt anges liksom de osäkerheter och begränsningar som föreligger för den. Analysen bör vidare ha god spårbarhet och väl motiverade antaganden och data som är relevanta för anläggningen.

Resultatredovisningen bör innehålla en tydlig slutsats om anläggningens säkerhet inom ramen för analysens förutsättningar och begränsningar….”