Pågående uppdrag – v.23 2011

I mitt tidigare bloggliv skrev jag en hel del veckorapporter med uppgift om vad jag jobbade med för tillfället och vilket som var veckans kaffe på kontoret. Med tanke på hur min arbetssituation ser ut nu skulle en sådan veckorapportering bli ganska tjatig då jag sedan några månader tillbaka ägnar mer än hälften av min arbetstid åt doktorandstudier inom “Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand”. Just doktorandstudierna återkommer jag till senare.

När det gäller konsultuppdrag så är det i huvudsak två projekt inom fysisk planering som jag jobbar med. Det ena handlar om riktlinjer för bebyggelseplanering intill transportleder för farligt gods i Lunds kommun. Uppdraget handlar om att bestämma planeringsförutsättningar utmed de stråk där farligt gods transporteras. Jag har tidigare jobbat med dessa frågor i bl.a. Helsingborgs stad. Det andra uppdraget berör risker för hälsa och säkerhet i den fördjupade översiktsplanen för Sturups flygplats. Här kommer jag att titta på transport av farligt gods till flygplatsen samt områden runt flygplatsen inom vilka risken för flygplanshaveri behöver beaktas i den fysiska planeringen.