Riskanalys för Malmö Tower i Hyllie

Malmö stad arbetar för närvarande med underlaget för en ny detaljplan i Hyllie som ska omfatta det nya Malmö Tower med en imponerande höjd på 220 m. Fire Safety Design AB har fått uppdraget att göra en riskanalys för detaljplaneförslaget. Riskanalysen fokuserar på två frågeställningar; hur påverkas höghuset av omgivningen och hur påverkas omgivningen av höghuset. Min roll i projektet är assistera FSD och utreda riskerna med att höghuset och tillhörande byggnader placeras i princip ovanpå Citytunneln med stationstorget i direkt anslutning till byggnadernas fasader. Jag ska studera om bränder på stationen och i angörande tåg kan utgöra ett en oacceptel risk med avseeende på spridning av brand och brandgaser.