Sergelgångens brandskyddskoncept

De senaste veckorna har det varit ett intensivt arbete med att verifiera principerna för Sergelgångens brandskyddskoncept. Själva Sergelgången är att beakta som en undermarkanläggning på c:a 8000 kvadratmeter i samma brandcell. Just en sådan byggnad där BBR 5:13 kräver analytisk dimensionering. Brandskyddskonceptet är en del av förstudien och ger övergripande riktlinjer för brandskyddets utformning:

  • Alla ytor förses med sprinkler a la ”fast response”
  • Heltäckande brand- och utrymningslarm där brandfunktioner aktiveras sker via två-detektorberoende
  • Brandgasventilation på totalt 30 kubikmeter/s
  • Fem utrymningsvägar med en minsta fri bredd på 2,0 m per dörr

Med ovanstående system klaras vad jag valt kalla ett ”enkelfelskriterium”. Fungerar sprinklern, men inte brandgasventilationen kan alla utrymma och samma sak gäller om brandgasventilationen fungerar, men inte sprinklersystemet. I nästa skede ska brandriskanalysen sättas samman för att visa individ- och samhällsrisk.