Utrymning i tunnlar

I början av juni genomförde avdelningen för brandteknik och riskhantering vid LTH utrymningsförsök i tunnlar i Stockholm. Nedan visas ett filmklipp från försöket där personer fick gå i nästan totalt mörker och olika system för vägledning prövades.

Vid workshopen om CFD i förra veckan diskuterade vi bl.a.  kriterier för utrymning och tankar om FED (ett mått på toxisk påverkan) kan ersätta eller komplettera de traditionella kriterierna för siktnedsättning. I de flesta byggnader är detta inte direkt lämpligt då Boverkets rekommenderade gränsvärden för kritiska förhållanden i princip innebär att människor inte utsätts för någon toxisk påverkan alls. En siktbarhet på 10 m motsvarar exempelvis ett FED-värde på 0,003 till 0,03, en exponering som inte bedöms ge någon som helst påverkan.

I tunnlar och i andra byggnader där utrymning ofrånkomligen måste ske genom rök är dock FED och FEC (kapacitetsnedsättning till följd av irriterande brandgaser) betydelsefulla verktyg för att avgöra skadeutfallen vid en brand. För FED anges ett värde på 0,3 vara ”kritiskt” i ISO 13571:2002, medan några värden på FEC går inte att hitta i litteraturen.

PS / FED = 0,3 innebär att 10 % av människorna förväntas bli medvetslösa / DS