Saxat från diskussionsträffen på Boverket

Boverket arbetar med en omfattande revidering av byggreglerna, kallad BBR 20XX. Ett led i arbetet är att ta in synpunkter från användare av byggreglerna, vilket nu har gjorts med två diskussionsseminarier. Alldeles nyss diskuterades förväntningar och farhågor inför den kommande utgåvan. Här kommer några funderingar.

 • Räddningstjänsten ska inte längre vara en del av en byggnads brandskydd.
 • Intern organisation har inte med byggreglerna att göra. Det måste i BBR finnas en tydlig koppling mellan BBR och LSO.
 • Lokaler där personer ej kan utrymma på egen hand ska ha ett bättre brandskydd. Utgå exempelvis från ett sprinklerkrav i det allmänna rådet.
 • Värdeskyddet regleras i tillräcklig omfattning genom att beakta personsäkerhet. Egendomsskydd är en fråga för den som äger byggnaden och inte för myndigheten.
 • Flexibilitet och robusthet måste bli centrala begrepp vid analytisk dimensionering. Det kan inte vara så att en annan placering av samma brand ger en otillfredsställande säkerhet.
 • Det är viktigt att man kan se den röda tråden mellan BVL, BVF och BBR.
 • Bättre spårbarhet i vad som ligger bakom en detaljregel, t.ex. 30 m till utrymningsväg.
 • Tydlighet vad gäller funktionskraven.  Kraven ska synas ordentligt i byggreglerna! En koppling till de fem egenskapskraven är viktigt. Vissa detaljkrav beaktar indirekt flera egenskapskrav och detta behöver förtydligas.
 • Samma tolkning av krav i hela landet genom tydligare regler tack vare ökad verifierbarhet.
 • Om räddningstjänsten ska vara en del av byggnadens brandskydd ska de då skrivas in i byggnadens drift- och underhållsplan. Vem kontrollerar att räddningstjänstens förmåga bistår under byggnadens livslängd?
 • Fler nyanser i reglerna. Det är skillnad på byggnader med 150 och 15 000 personer och byggnader med 17 eller 67 våningsplan
 • Förtydliga innebörden av fina ord som ”förhindra”, ”avsevärt försvåra”, ”begränsa”, osv.
 • Tillåt fler byten (utan krav på utredning) om erkänt bra skyddssystem installeras. BBR gör inget åt dödsbränder i lägenheter och därför blir det svårt att verifiera avsteg utifrån BBR om t.ex. boendesprinkler införs.

Nu är det dags för kaffe…