Acceptabla och tolerabla risker

Att värdera risker är centralt vid beslutsfattande om kemikaliehanterande verksamhet, transport av farligt gods, osv. För närvarande värderas risker ofta utifrån principerna beskriva i Räddningsverkets FoU-rapport ”Värdering av risk”, utgiven 1997. I rapporten redovisas hur olika länder ser på riskvärdering och ett förslag för värdering av risk i Sverige redovisas. När det gäller om en risk skall anses vara acceptabel eller tolerabel säger Räddningsverket bla:

  • Det finns ingen generellt accepterad nivå.
  • Att olyckor legat på en viss nivå under en längre tid innebär inte att de är acceptabla.
  • Det är inte acceptabelt att flera hundra människor kan omkomma i en olycka.

En viss verksamhet kan bedömas acceptabel å allmänhetens vägnar och de oönskade risker som verksamheten medför anses då vara tolerabla. Acceptanskriterier är nödvändiga för att göra det möjligt att använda ett riskbaserat angreppssätt och uppmuntra projektörer och planerare till detta. Genom att den säkerhetsnivå som samhället finner acceptabel preciseras och kvantifieras skapas ett medvetande om vilka risker olika verksamheter är förknippade med.