Innerstaden 1:64, Trelleborg

Jag jobbar med en ny riskanalys avseende transport av farligt gods på väg 108 genom centrala Trelleborg. Riskanalysen tillhör de utredningar som görs i samband med den nya detaljplanen för Innerstaden 1:64 och utgör ett beslutsunderlag hur riskhänsyn ska visas. Den aktuella planen omfattar möjlighet till nybyggnation av fyra flerbostadshus med ett närmsta avstånd till väg 108 på endast 12 m. Att bygga så pass nära en transportled för farligt gods kommer kräva åtgärder av olika slag för att säkerställa att risken blir tillfredsställande låg. Visserligen innebär hastighetsbegränsningen på 50 km/h en ordentlig riskminskning (i jämföresle med 90 eller 110 km/h), men det är troligt att andra åtgärder också blir nödvändiga.