Samhällsplaneringsprocessen

Igår höll Sakområde ”Skydd och säkerhet” inom Kommunförbundet Skåne ett idéseminarium med fokus på riskhänsyn i samhällsplaneringsprocessen. Seminariet lockade ett tjugotal deltagare mestadels från räddningstjänsterna runt om i Skåne, men även en handfull konsulter. Carl-Axel Stenberg från Länsstyrelsen höll en presentation om länsstyrelsens roll och arbetet med RIKTSAM. Länsstyrelsen vill att de i framtiden mer fokuserar på översiktsplanerna och mindre på detaljplanerna, precis tvärt emot vad de gör nu. För att kunna göra så arbetar länsstyrelsen med öppna planmöten, årliga besök i kommunerna och plan-PM. Tanken är att RIKTSAM (efter fastställande) ska vara just ett plan-PM, dvs en vägledning för kommunerna så att de kan göra ”rätt från början”. Räddningstjänsten har, enligt Carl-Axel, en viktig roll att fylla som lokal expert på olycksrisker och bör därför medverka i samråd och möten. De bör också vara ett bollplank åt stadsbyggnadskontoren vid upphandling/granskning av riskanalyser. Självklart ska de även beakta förutsättningar för räddningstjänst, såsom insatstid, framkomlighet, tillgänglighet, etc., i samband med planärenden. RIKTSAM kommer nu att arbetas om och de avstånd som den anger på 20 – 60 – 140 m kommer att bli 30 – 70 (75) och 150 m. Allt efter en kompromiss med de två övriga storstadslänen (Stockholm och Västra Götaland).

Min f.d kollega Martin Kylefors från ØSA pratade om de riskanalyser som görs i planärenden samt gav en djupare förklaring till RIKTSAM och den riskanalys som vi gjorde som grund för riktlinjerna. Martin menar att riskhänsyn visas genom att bli medveten om risker och att vid behov anpassa sig till dem. En slutsats från Martins redovisning är att bebyggelsefria zoner i största möjligaste mån måste undvikas. Riskhänsyn bör visas med andra åtgärder som möjliggör bebyggelse och att man tillämpar vad som kallas god planering. Mer om kostnadseffektiviteten av bebyggelsefritt intill transportleder för farligt gods kan du läsa i Martins lic.

Stefan Ferm från stadsbyggnadskontoret i Trelleborg gav sin syn på det praktiska arbete i kommunen kring hantering av plan- och bygglovsärenden där risker har en betydande påverkan. Stefan gav en bild av den komplexa risksituationen i Trelleborg med hamnen och Trelleborgs gummifabrik i spetsen. Han visade också flera exempel på hur politiska intressen ofta kan komma i konflikt med tjänstemannens syn. Framförallt när det gäller etablering i områden där riskerna kan vara betydande.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner. Men, vad som hände där får någon annan berätta om då jag var tvungen att avvika till ett läkarbesök med dottern.