Sydöstra vägen i Lund

Ett av min sista jobb på ØSA berörde Sydöstra vägen i Lund och hur verksamheter kan uppföras i dess närhet. Sydöstra vägen utgör en rekommenderad färdväg för farligt gods och därför är det viktigt att visa riskhänsyn i utformning av områden intill den. Dock är transportmängderna mycket små på den planerade vägen som i sin förlängning ansluter mot Dalbyvägen.

Det ringa antalet fordon med farligt gods medgav att byggnader kan placeras 10 m från vägen vid hastighetsbegränsning 50 km/h och 20 m från vägen vid 70 km/h. Enligt uppgift i Sydsvenskan har detaljplanen överklagats till alla instanser och Regeringen fattade nyligen ett beslut som innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft.