Lomma stationsområde

lomma

Wuz kommer bistå Lomma kommun med en riskutredning för Lomma stationsområde. Stationsområdet ska anpassas för en framtida spårbunden kollektivtrafik, vilket bl.a. innebär ny planskild korsning, en gång- och cykelbro, ytor för angöring och parkering, ytor för park och rekreation samt ett önskemål om att åstadkomma blandade funktioner på bebyggelsen, främst då stationshuset och Vinstorpskolan. Det transporteras farligt gods på Lommabanan och bebyggelse planeras inom de skyddsavstånd som RIKTSAM anger. Därför kommer jag att ta fram en riskanalys för att fastställa risknivån och avgöra behovet av riskreducerande åtgärder för att möjliggöra tänkt markanvändning. Arbetet kommer att redovisas i mitten av november.