Vasamuseet

Jag kommer tillsammans med Brandgruppen AB i Stockholm att göra en whaf if?-analys för brandskyddet på Vasamuseet.

 Vasamuseet

I en analysgrupp bestående av brandsakkunniga samt personal från Vasamuseet identifieras 10-15 brandscenarier, deras orsak och konsekvens. För varje scenario beskrivs om åtgärder finns vidtagna samt om ytterligare åtgärder är nödvändiga. Metoden resulterar i en förteckning över oönskade händelser och förslag på riskreducerande åtgärder. När analysen är färdigställd finns en plan för vilka delar av brandskyddet (organisation, teknik, etc.) som behöver kompletteras.