Kategoriarkiv: Fire Safety Design with Sprinklers

Färdig (åtminstone nästan)

image

Alldeles nyss skickade jag in min numera 100 sidor tjocka rapport om “Methodology for Verifying Trade-offs in Buildings with Fire Sprinklers – Metod för verifiering av tekniska byten i byggnader med sprinklersystem”. Rapporten har 8 huvudkapitel…

 1. Introduction
 2. Methodology for verifying trade-offs
 3. Verification methods
 4. Nordic regulations on fire safety in buildings
 5. Fire sprinklers
 6. Tenability criteria in sprinklered fires
 7. Design fires in sprinklered buildings
 8. Design situations

… och nu ska den granskas av Dr. Frantzich innan slutliga korrigeringar och utskick till arbetsgruppen. Visst finns det saker att förbättra, men det blir inte denna vecka. Ska bli skänt att tänka på annat än analytisk dimensionering ett tag.

Skillnad mellan sprinklade och osprinklade byggnader

Skillnaderna mellan sprinklade och osprinklade byggnader är många när det gäller brandförloppets utveckling. Trots detta har vi med nuvarande modeller och metodik svårt att visa hur mycket en sprinklerinstallation påverkar säkerheten i en byggnad. Nedanstående figur visar på viktiga skillnader mellan byggnader med sprinkler och byggnader utan sprinkler. Figuren kommer att finnas i min kommande rapport “Methodology for Verifying Trade-offs in Buildings with Fire Sprinklers” som alldeles strax går ut på remiss till arbetsgruppen.

tenability limts sprinklered non-sprinklered

Figuren visar att efter hand som påverkan på människan förvärras – från “kritiska förhållanden” a la BBR via medvetslöshet till dödsfall – ökar skillnaderna i tid när detta inträffar mellan byggnaden med sprinkler och den utan. Figuren visar att gränsvärden “kritiska förhållande” överskrids vid ungefär samma tidpunkt i de både byggnaderna, men därefter blir skillnaderna större. Detta medför indirekt att andra gränsvärde för kritiska förhållanden kan tillåtas i en byggnad med sprinkler. Något som jag alldeles just nu skriver om i rapporten…

SBF:s seminarium om brandlarm och sprinkler

sbfny

Idag har jag äran att prata om “sprinkler och tekniska byten” på SBF:s seminarium om brandlarm och sprinkler. Jag kommer att redovisa resultat från arbetet med den metodik för verifiering av brandskydd i byggnader med sprinkler. Rapporten som jag skriver kommer att vara tillgänglig i juni 2010 och jag längtar efter att bli klar och få presentera mina resultat speciellt de inom:

 • Life-safety criteria in sprinklered fires
 • Sprinklered design fires

Inom dessa områden tycker jag att jag fört kunskapsläget inom ramen för analytisk dimensionering en bra bit framåt. Är du intresserad? Håll koll på bloggen eller på Brandtekniks hemsida sådär kring midsommar.

Analytisk dimensionering av brandskydd i Europa

Torsdagen ägnades åt ett CEN-möte i Köpenhamn där jag redovisade delar av mitt arbete med “Fire Safety Design with Sprinklers”. Det var CEN TC127/TG1 om “Fire Safety Engineering” som höll ett möte för att diskutera statusen inom analytisk dimensionering av brandskydd i byggnader. Gruppen har tidigare identifierat följande tre punkter som viktiga att arbeta vidare med:

 1. Analysmetoder och acceptanskriterier
 2. Dimensionerande brandscenarier och bränder
 3. Användning av analytisk dimensionering för att visa på effekt av tekniska byten i förhållande till förenklad dimensionering.

Den tredje punkten har en direkt koppling till det nordiska arbetet om “Fire Safety Design with Sprinklers” som jag är inblandad i. Jag är alldeles strax färdig med ett utkast till man rapport med den finfina titeln “Methodology for Verifying Trade-offs in Buildings with Fire Sprinklers”. Rapporten kommer finnas tillgänglig i slutet av mars och innehåller riktigt intressanta avsnitt som kritisk påverkan för utrymning i sprinklade byggnader, dimensionerande bränder i sprinklade byggnader och kvantitativa data på sprinklersystemens tillförlitlighet och förmåga.

Ta gärna del av min presentation på CEN-mötet. Du hittar den här

Wuz v 4

Denna vecka ägnas åt slutspurten i projektet “Fire Safety Design with Sprinklers”. Konkret ihnnebär det att alla tankar och minnesanteckningar ska sammanfattas i en rapport. Såg att det har gått nästan sju år sedan jag senast skrev en LTH-rapport och det ska bli riktigt kul att få presentera min “verifieringsmetod”. I övrigt så har chefen förbjudit ej arbetsrelaterad surfning på dagtid och dragit in på friskvårdsaktiviteter. Allt för att underlätta en maximal koncentration på uppgiften!

Mån-Ons: På kontoret, skriver rapport.
Tor: Möte med CEN i Köpenhamn
Fre: Möte med referensgruppen för “Fire Safety Design with Sprinklers” i Malmö

Veckans kaffe: Diverse bönor från Koppi i Helsingborg.

Utrymning vid sprinklerkontrollerade bränder

Igår hade jag ett givande möte med David Purser om ASET/RSET vid sprinklerkontrollerade bränder. David har gjort en del forskning i boendeliknande (domestic) miljöer. Vi har på olika håll kommit fram till samma slutsatser om sprinklersystemens effektivitet, dvs. det räddar i princip alla som inte är i direkt kontakt med flammorna. Även om siktbarheten blir väldigt låg efter sprinklerkontroll känns det inte allt för kontroversiellt att påstå att detta är en acceptabel situation i en boendeliknande miljö. Siktnedsättningen gör utrymning svårt, men toxicitetsnivån är så låg att en person kan vistas i rummet i mer än 1 h utan att få problem. En förmildrande omständighet i sammanhanget är rummens storlek och kännedomen om rummets geometri och dörrens placering gör det lättare att trots allt kunna hitta ut, även om sikten är dålig.

Bath fire

Men, går det att tänka på samma sätt i offentliga (public) byggnader. Svaret är troligen ett bestämt “Nej” och den största anledning till detta är att dålig sikt är ett större problem här och kan få följdeffekter som är svåra att förutspå. Visserligen går det att visa att toxisk påverkan är liten och det är snarare den psykologiska aspekterna eller risken för andra skador som blir “dimensionerande”. I offentliga byggnader är rummen större och dålig sikt kan omöjliggöra utrymning eftersom byggnader är att beakta som obekanta för de som vistas där. Risken att ramla, gå fel mm kan orsaka skador, vilka är att beakta som indirekta konsekvenser av branden. Sådana skador måste hållas på en låg nivå vid dimensionering och därför är en minsta siktbarhet något som måste uppfyllas även vid sprinklerkontrollerade bränder i offentliga byggnader.

Nu har jag en fråga kvar som jag är i stort behov av att få hjälp med:

Finns det någon erfarenhet av utrymning från sprinklerkontrollerade bränder som visar på siktnedsättningens storlek och hur omrörningen vid sprinkleraktivering påverkar brandgaslagret?

Alla tips mottages! Kommentera direkt eller skicka e-post

Var gör sprinklersystemet mest nytta?

BIV-konferensen i förra veckan pratade jag om kostnadseffektivt brandskydd med sprinkler i byggnader. Presentationen bygger på mitt arbete med FoU-projektet “Fire Safety Design with Sprinklers” där jag bland annat har tittat på om sprinkelrsystem är särskilt effektiva i vissa byggnader. Ett sätt att mäta sprinklerns effektivitet är att titta på hur risken för spridning av brand varierar i olika byggnader samt se vilken effekt ett sprinklersystem har där. Jag har studerat:

 • Brandspridningsrisken som en funktion av byggnadens höjd
 • Brandspridningsrisken som en funktion av tid från larm till skadebegränsande effekt.

Mitt datamaterial består av alla insatsstatistik från bränder som inträffat i flerbostadshus mellan 1996-2008, en samling av drygt 35 000 bränder. Preliminära siffror redovisas i nedanstående tabeller.

Tid från larm till skadebegränsande effekt

Antal bränder av 1000 som sprider sig

-5 min

23

6-10 min

31

11-15 min

42

16-20 min

90

20- min

72

   

Branden inträffar på våning…

Antal bränder av 1000 som sprider sig

-4

33

5-8

26

9-16

36

17-

0

Det verkar som om det finns en tydlig korrelation mellan tid från larm till skadebegränsande effekt och risken för spridning till annan brandcell. Om denna tid överstiger 15 min blir det en orderntlig ökning i jämförelse med byggnader som ligger inom området för normal insatstid. När det gäller på risken för spridning relaterat vilken våning branden inträffar finns det ingen tydlig korrelation. Visserligen är det en ökning på 38 % när branden inträffar på våning 9-16 i jfr med 5-8, men det går inte riktigt att utlösa samma tyliga trend.

Billigare och bättre brandskydd med sprinkler i byggnader

Senare idag håller jag en presentation på BIV-konferensen i Göteborg. Jag pratar under titeln “Billigare och bättre brandskydd med sprinkler i byggnader”. Jag kommer bl.a. att ta upp följande:

 • Innebär en optimering av brandskyddet att vi skapar mesta möjliga brandskydd för pengarna eller att vi hittar minsta erforderliga nivå?
 • Varför måste vi förlita oss på amerikansk sprinklerstatistik?
 • Hur bra är sprinklersystem på att förhindra brandspridning?
 • Hur påverkar byggnadens höjd och avstånd från brandstationen den nytta som sprinklern ger?
 • I vilka byggnader ger sprinklersystemet störst nytta?

Min presentation kommer läggas upp på hemsidan inom kort. Håll utkick via Twitter

Jag har bestämt träff med David Purser!

David Purser, mannen bakom betydande forskning om brandgasers påverkan på människor kommer till Lund i nästa vecka för att undervisa i kursen “Utrymning vid brand”. David har forskat en hel del om hur människor påverkas av förbränningsprodukter, värme och vattenånga vid sprinklerkontrollerade bränder, något som är särskilt intressant för mig inom ramen för FoU-projektet “Fire Safety Design with Sprinklers”.

Sprinklerns påverkan på brandgaslagret

För tillfället jobbar jag en hel del med att finna en ny uppsättning kritiska förhållanden som ska gälla vid sprinklerkontrollerade bränder. Många försök visar nämnligen att toxicitetsnivåerna är riktigt låga men att det är svårt att klara en siktbarhet på 10 m. Ska kunna behandla sprinklersystemen rättvist krävs lite nytänkande här…